Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica editie 2016-2017

Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica editie 2016-2017

Vakmedianet Artikelcode: 9789462452169
109.00

Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica editie 2016/2017 is de vervanging van editie 2014.

De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012.
Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze editie zijn de wijzigingen tot en met 1 juli 2016 verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen in deze editie zijn:
 • aangescherpte eisen aan energieprestatie en thermische isolatie
 • op gebied van deregulering voor woonfuncties voor particuliereigendom en woonfuncties voor studenten

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:
 • bescherming tegen geluid van buiten
 • wering van vocht van buiten
 • luchtverversing

De tekeningen zijn zoveel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen vindt u snel de gezochte informatie.

In de Verbeelding Bouwbesluit 2012 Bouwfysica zijn de bouwfysische voorschriften uit Bouwbesluit 2012 opgenomen. Dit is gedaan per afdeling en in dezelfde volgorde als in dit besluit.

Opbouw verbeelding
De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd:
Voorblad:
Hierop is aangegeven welke afdeling van Bouwbesluit 2012 is uitgewerkt en welke nieuwbouwartikelen dit betreft. Daaronder is de functionele eis voor nieuwbouw opgenomen en is aangegeven welke onderwerpen worden behandeld.

Linker pagina:
Op de linker pagina’s staat steeds de tekst en een toelichting op de artikelen die op de rechter pagina zijn verbeeld.

Rechter pagina:
Vervolgens zijn de artikelen van Bouwbesluit 2012 op elke rechter pagina verbeeld in de vorm van illustraties, tabellen, definities
en aandachtspunten.

Uitgangspunten:
 • Bij het opstellen van de Verbeelding Bouwbesluit 2012Bouwfysica is een aantal uitgangspunten aangehouden die handig zijn bij het lezen van deze publicatie.
 • Er is voor gekozen om een voorschrift zo compleet mogelijk in een tekening te verbeelden en alleen daar waar nodig een aandachtspunt in tekst op te nemen.
 • Bij de illustraties zijn aandachtspunten opgenomen van zaken waarvan bekend is dat die in de praktijk als complex worden ervaren en nogal eens discussie opleveren.
 • Naast de eenvoudige standaard-situaties (1 op 1 verbeelding van tekst naar illustratie) is ervoor gekozen om soms ook de lastige situaties en uitzonderingen te verbeelden.
 • Ook zaken die niet letterlijk in de wettekst staan, zijn daar waar nodig verduidelijkt, waarbij er zoveel mogelijk wordt doorgedrongen tot de uiteindelijke bedoeling van een voorschrift.
 • De meeste afdelingen beginnen met de definitie van een of meerdere bouwfysisch(e) begrip(pen) waar het om gaat in de afdeling. Daarnaast is aangegeven welke normen van belang zijn voor meer informatie over dit begrip.
 • Voor zover grenswaarden (niveaus waaraan moet worden voldaan) zijn genoemd, zijn steeds de waarden van nieuwbouw aangegeven. De grenswaarden die voor verbouw en tijdelijke bouw gelden zijn niet weergegeven.
 • De gebruiksfuncties woonwagen en bouwwerk geen gebouw zijnde zijn niet behandeld vanwege het afwijkende karakter van deze functies.
 • Artikel 3.4 Luchtvaartlawaai is niet verbeeld omdat dit artikel weinig wordt toegepast. Alleen de Bouwbesluittekst en de toelichting zijn opgenomen.
 • Daar waar het niet zinvol of niet goed mogelijk is om een praktisch voorbeeld te geven, is een abstracte benadering gekozen om het voorschrift zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verschillende begrippen.

Samenhang tussen voorschriften
In deze uitgave zijn voor de verbeelding van een voorschrift voor een aantal gebruiksfuncties meerdere artikelleden of artikelen van een afdeling van Bouwbesluit 2012 gegroepeerd. Het gaat dan om artikelleden of artikelen die nauw met elkaar samenhangen. Het komt voor dat in een artikellid een bepaalde eis wordt gesteld die in een ander artikellid of soms in een ander artikel wordt gewijzigd.
Door dergelijke voorschrift en te combineren, is dit duidelijker te verbeelden.

Ook tussen de verschillende afdelingen van Bouwbesluit 2012 is in een aantal situaties een duidelijke onderlinge samenhang. Dit is, waar dit van belang is, in een aandachtspunt vermeld of in een enkel geval in de illustraties aangegeven.

Voor wie
Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012.

De auteurs
Ing. D.M. Hellendoorn, Ing. H. Harbers en Ing. M.I. Berghuis hebben dagelijks beroepsmatig met het Bouwbesluit te maken en hun expertise staat garant voor de deskundige en praktische benadering van dit complexe onderwerp.

Prijs: € 109,-  (excl. BTW & incl. verzendkosten)

ISBN: 9789462452169
Aantal pagina's: 230
Auteur: ing. D.M. Hellendoorn, ing. H. Harbers
Uitgever: Vakmedianet